DRAŽOBNÉ LISTY

Mesačník vydávaný od roku 2008 je ako jediný zameraný na ponuku nehnuteľnosti a hnuteľných vecí realizovaných len formou verejnej dražby. Inzeráty uverejňované v časopise oznamujú prípravu alebo konanie dražby. Od novembra 2010 sú Dražobné listy vydávané ako týždenník.


Cieľovú skupinu tvoria záujemcovia (fyzické a právnické osoby) o kúpu nehnuteľnosti (domy, byty, garáže, obchodné, administratívne, či skladové priestory, penzióny, reštaurácie a hotely) a hnuteľných vecí (odevy, žeriavy, automobily, masážne kreslá, píly), ktorých oslovujeme priamo v mieste ich pobytov alebo sídiel.

Dražobné listy predstavujú špecializované inzertné periodikum určené najmä pre potreby dražobníkov, exekútorov, správcov konkurzných podstát a likvidátorov.

Hlavnými výhodami tohto periodika oproti iným inzertným novinám sú najmä:

> neprehliadnuteľnosť pre recipientov s ohľadom na svoj názov a charakter inzercie „DRAŽBY“,

> zvyšujú predajnosť inzerovaných predmetov a dokážu osloviť presne určený okruh záujemcov v určitej lokalite,

> objednávateľ si sám volí cieľovú oblasť distribúcie (minimálne oblasť/obec, kde sa predmet nachádza), vychádzajú vo vysokých nákladoch (min. 80 000 ks) s vysokou periodicitou (aspoň 12 x ročne),

> spĺňajú zákonné podmienky ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o dobrovoľných dražbách a preto sú ideálne pre dražobníkov.

 

DRAŽOBNÉ LISTY


Dokumenty na stiahnutie:

KONTAKT NA NÁS

Sídlo spoločnosti:
Mierová 24, 821 05 Bratislava,
e-mail: kancelaria@venditio.sk

telefón: 02/59490127
fax: 02/59490135
mobil: 0949 254 545