PORADENSTVO V OBLASTI ENERGETICKÝCH CERTIFIKÁTOV

Povinnosť energetickej certifikácie vyplýva zo Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto povinnosť sa vzťahuje na:
- novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1.1.2008,
- na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1.1.2008.

Energetickou certifikáciou sa budovy zatrieďujú do energetických tried A až G. Najkvalitnejšia budova s najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu je budova zaradená do najnižšej energetickej triedy (A, príp. B).

Doklad, ktorý osvedčuje vykonanie energetickej certifikácie je energetický certifikát platný najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

KONTAKT NA NÁS

Sídlo spoločnosti:
Mierová 24, 821 05 Bratislava,
e-mail: kancelaria@venditio.sk

telefón: 02/59490127
fax: 02/59490135
mobil: 0949 254 545